Όροι χρήσης

H ιστοσελίδα  https://www.allaboutcare.gr ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία ««ALL ABOUT CARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT CARE», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μονής Κύκκου αρ. 6-8, («η Εταιρία») και παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / χρήστες  της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης.  Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων, των πληροφοριών, των αρχείων κλπ που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα («Όροι Χρήσης»), τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Η εξακολούθηση της χρήσης των  υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης, καθώς  επίσης ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας  ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες , όπως cookies, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες αναφορικά με αυτά, για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία δίνει στον επισκέπτη/χρήστη  πελάτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την Εταιρία.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας  στην ιστοσελίδα της εταιρίας τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρία. Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ή την αποστολή e mail στην Εταιρία που περιέχει τα στοιχεία αυτά, θα συνεπάγεται την ρητή συγκατάθεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Το σύνολο των δεδομένων  προστατεύονται και  διαχειρίζονται από την Εταιρία σύμφωνα με τους κανόνες του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. Τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρία δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς και άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες  του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

Η Εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται που περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

  • Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ )
  • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Λοιπές Πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης

Η Εταιρία διασφαλίζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης αυτών. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της συνεργασίας του επισκέπτη-χρήστη με τη Εταιρία, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν της Εταιρίας, νομικά ή φυσικά πρόσωπα  που μεσολαβούν ή συνεργάζονται με την εταιρία αποκλειστικά και μόνο  για την παροχή των υπηρεσιών προς τον επισκέπτη/χρήστη  που εκείνος επιθυμεί   και μόνο για το σκοπό αυτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού 2016/679, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα , το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργάζονται από την εταιρία, το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα  που τηρούνται, το δικαίωμα της διόρθωσης και της διαγραφής αυτών, το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του και το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφως εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από την Εταιρία ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκατάθεση του, η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.  Η ανάκληση συγκατάθεσης θα ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η Εταιρία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Η εταιρία δύναται να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική λόγω αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και την ισχύουσα νομοθεσία.    

Η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη επιβεβαιώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους αυτούς.

Call Now Button